Datum a cas: 23. 3. 2019 15:02:22
Ubytování Praha, Ubytovanie Slovensko
» Úvod » Ekologie a odpady » Poradenství v oblasti ekologie
Přidej do kjatalogu

Poradenství v oblasti ekologie

EKOPORADENSTVÍ - Ing. Radek Klvač

EKOPORADENSTVÍ - Ing. Radek Klvač

Nabízím služby v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, nakládání s vodami, EIA, IPPC a stavebního řádu. Zejména se jedná o vypracování potřebných dokumentů v oblasti životního prostředí (provozní řády, havarijní plán aj.) Dále vypracuji potřebné žádosti a současně zastupuji při jejich vyřízování a získání povolení z hlediska životního prostředí a stavebního řád. Rovněž mohu pracovat jako externí ekolog podniku.

 
ENVISYS s.r.o.

ENVISYS s.r.o.

Poradenství v oblasti implementace a řízení EMS, EMAS, SMS, QMS v souladu s mezinárodními standardy, Ekologické poradenství - voda - ovzduší - odpady - obaly Nakládání s chemickými látkami a přípravky kontrola provozu, zda je v souladu s právními požadavky v oblastech ŽP

 
EVP - Ekologie v praxi

EVP - Ekologie v praxi

Hlavní oblastí působnosti naší společnosti je životní prostředí. Zpracujeme pro Vás vyhodnocení EIA, SEA, hodnocení krajinného rázu - krajinný ráz (kauzální, preventivní), biologický průzkum (biologické hodnocení, vyhodnocení Natura 2000), dendrologický průzkum. Z oblasti geologie a hydrogeologie nabízíme dále hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum (inženýrská geologie) a další potřebné podklady pro zhodnocení vlivu záměru na životní prostředí, případně pro DUR či stavební povolení (např. akustická (hluková) a rozptylová studie, analýza rizik aj.).

 
Ing. Vladimír Čeřovský - autorizovaná biologická hodnocení a management v ochraně přírody

Ing. Vladimír Čeřovský - autorizovaná biologická hodnocení a management v ochraně přírody

Zajišťujeme: - autorizovaná biologická hodnocení - přírodovědné průzkumy - hodnocení krajinného rázu - sekání trávy - kácení dřevin - výškové práce - transfery živočichů a rostlin - odborná stanoviska a posudky v oblasti ochrany přírody - budování drobných tůní a mokřadů

 
Jitka Kryštůfková

Jitka Kryštůfková

Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami - značení, balení, klasifikace chemických látek a směsí (bezpečnostní listy, etikety). Poradenství s plněním povinností vyplývajících z aktuální chemické legislativy: nařízení ES -REACH, CLP, národní právní předpisy. Odpovědný zástupce ve smyslu živnostenského zákona. Externí bezpečnostní poradce ADR (externí DGSA)

 
LCA studio

LCA studio

Zpracování studií LCA - Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment). Uhlíková stopa. Vodní stopa. Environmentální deklarace o produktu - EPD (Ekoznačka III. typu). Hodnocení environmentálních dopadů s ohledem na celý životní cyklus produktu. Nabízíme zpracování LCA studií na výrobky, služby i provoz technologií dle ČSN EN ISO 14040-44. Na základě LCA studie zpracováváme environmentální deklarace o produktu dle ČSN EN ISO 140 25. Hodnocení ekoinovací dle ISO 14045.

 
RNDr. Adam Véle, Ph.D. - OIKOS

RNDr. Adam Véle, Ph.D. - OIKOS

Poskytování poradenství v podnikové ekologii a environmentálním managementu. Provádění odborných hodnocení a výzkumu v oblasti ochrany přírody a ekologie. Posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000, biologické průzkumy.

 
ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

Akreditovaná laboratoř, která provádí rozbory odpadních, povrchových, podzemních, pitných a bazénových vod, rozbory odpadů, kontaminovaných zemin, sedimentů z rybníků a vodních toků, kompostů, kalů atd. Odběry vzorků, monitoring. Osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

 
 

Paticka .................Login
TOPlist